CDP Backup

NB! Denne veiledningen er til eldre plattform på https://hcp.stwcp.net

Installasjonsinstrukser for CDP Backup

Installere agent på CentOS / RedHat
Installere agent på Ubuntu / Debian
Installere agent på Windows
Avinstallere CDP Backup agent
Brannmur (gjelder alle operativsystem)
Generell dokumentasjon

Installere agent på CentOS / RedHat

cat << EOF > /etc/yum.repos.d/r1soft.repo
[r1soft]
name=R1Soft Repository Server
baseurl=http://repo.r1soft.com/yum/stable/\$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

yum -y install kernel-devel-`uname -r`
yum -y install serverbackup-enterprise-agent
/usr/bin/serverbackup-setup --get-module --no-binary
/usr/bin/serverbackup-setup --get-key https://cdp6.stwbackup.net/
service cdp-agent restart

Installere agent på Ubuntu / Debian

cd /root/
echo deb http://repo.r1soft.com/apt stable main >> /etc/apt/sources.list
wget http://repo.r1soft.com/r1soft.asc
apt-key add r1soft.asc
apt-get update 
apt-get install linux-headers-`uname -r` -y
apt-get install r1soft-cdp-enterprise-agent  -y
/usr/bin/serverbackup-setup --get-key https://cdp6.stwbackup.net/
/usr/bin/serverbackup-setup --get-module --no-binary
service cdp-agent restart

Installere agent på Windows

Last ned og installer http://repo.r1soft.com/trials/ServerBackup-Enterprise-Agent-win64.zip
Følg informasjon på http://wiki.r1soft.com/display/ServerBackup/Add+the+key+to+Windows+Backup+Agent for å legge til godkjente CDP agenter.
Legg til nøkkel for https://cdp6.stwbackup.net/

Se bilder nedenforAvinstallere CDP Backup agent

CentOS (YUM)

Kjør følgende avinstallasjonskommando:

yum remove -y serverbackup-*`

Mappen /usr/sbin/r1soft blir ikke fjernet under avinstallasjonsprosessen. Dette området kan slettes manuelt:

rm -rf /usr/sbin/r1soft
Ubuntu/Debian (APT)

Kjør følgende avinstallasjonskommando:

apt-get remove serverbackup-enterprise-agent serverbackup-agent serverbackup-async-agent-2-6 serverbackup-setup 

Mappen /usr/sbin/r1soft blir ikke fjernet under avinstallasjonsprosessen. Dette området kan slettes manuelt:

rm -rf /usr/sbin/r1soft
Windows Server (2012 R2 og 2016)

Høyreklikk på Start menyen, og velg Programs & Features

Markér Server Backup Agent og klikk på Uninstall

Bekreft ved å klikke på Yes

Siste steg i prosessen er en restart av server, men man kan utsette dette og restarte når det passer best f.eks. kveldstid.

Brannmur (gjelder alle operativsystem)

CDP agent krever port 1167 åpen for at backup skal fungere.

x.x.x.x er ipadresse til CDP backup server - se epost vedrørende CDP Backup ved bestilling

Iptables eksempel
$ iptables -I INPUT -p tcp -s x.x.x.x --destination-port 1167 -j ACCEPT

Firewalld eksempel
$ firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="x.x.x.x" port protocol="tcp" port="1167" accept'
$ firewall-cmd --reload

Generell dokumentasjon

Se http://wiki.r1soft.com/display/ServerBackup/Documentation for generell dokumentasjon